ทัพพีแขกไม้ - ช้อนไม้

020274 ทัพพีแขกไม้ (รูปบน)

020281 ช้อนไม้ (รูปล่าง)

วิธีการใช้ : ทัพพีและช้อนเป็นเครื่องมือจำพวกเดียวกัน ใช้ในการตักอาหารหรือของเหลวต่างๆ

วิธีการเก็บดูแลรักษา: เนื่องจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ ดังนั้นย่อมชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม การที่จะยืดอายุการใช้งาน ผู้ใช้ควรที่จะทำความสะอาดหลังการใช้ทุกครั้ง, เช็ดให้แห้งเพื่อป้องกันความชื้นและเก็บในที่อากาศถ่ายเท